Hướng dẫn sử dụng

09:49 AM 09/03/2018 |   Lượt xem: 24222

* Văn bản chỉ đạo số 282/TTCP-TTTT ngày 06/03/2018 của Thanh tra Chính phủ về việc sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo do Thanh tra Chính phủ xây dựng: Văn bản 282/TTCP-TTTT

* Cập nhật thông tin trong kế hoạch 1130/KH-TTCP ngày 10/5/2012 của TTCP vào Hệ thống CSDLQG về KNTC:

1. Văn bản số 966/TTCP-TTTT ngày 20/6/2018: CV_966/TTCP-TTTT

2. Danh sách vụ việc trong kế hoạch 1130 của các địa phương: Danh sách 528 vụ việc

3. Biểu mẫu cập nhật thông tin: Biểu mẫu nhập 528 vụ việc

I. Hướng dẫn triển khai 

Người sử dụng nghiên cứu tài liệu Hướng dẫn triển khai hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo trước khi thực hiện các bước tiếp theo: Tài liệu hướng dẫn triển khai HT CSDL QG về KNTC

II. Danh sách tài liệu hướng dẫn sử dụng các cấp

1. Tài liệu hướng dẫn sử dụng dành cho các đơn vị trực thuộc Thanh tra Chính phủ:
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng dành cho Ban Tiếp công dân Trung ương: Tài liệu HDSD dành cho Ban Tiếp công dân TW
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng dành cho Cục, Vụ trực thuộc Thanh tra Chính phủ: Tài liệu HDSD dành cho Cục, Vụ TTC

2. Tài liệu hướng dẫn sử dụng dành cho cấp bộ, cơ quang ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ:

2.1. Tài liệu dành cho quản trị đơn vị:
- Tài liệu hướng dẫn cấp bộ - Quyển 01 - Hướng dẫn quản trị cơ bản: Tài liệu HD quản trị cấp bộ - Quyển 01
- Tài liệu hướng dẫn cấp bộ - Quyển 02 - Hướng dẫn chi tiết quản trị : Tài liệu HD quản trị cấp bộ - Quyển 02
- Tài liệu ghi chú - Quản trị đơn vị : Tài liệu ghi chú - Quản trị đơn vị

2.2. Tài liệu dành cho người dùng nghiệp vụ:
- Tài liệu hướng dẫn cấp bộ - Quyển 01 - Hướng dẫn nghiệp vụ cơ bản: Tài liệu HD nghiệp vụ cơ bản cấp bộ - Quyển 01
- Tài liệu hướng dẫn cấp bộ - Quyển 02 - Hướng dẫn chi tiết nghiệp vụ: Tài liệu HD chi tiết nghiệp vụ - Quyển 02
- Tài liệu hướng dẫn cấu hình: Tài liệu hướng dẫn cấu hình
- Tài liệu ghi chú - Nghiệp vụ : Tài liệu ghi chú

3. Tài liệu hướng dẫn sử dụng dành cho cấp tỉnh/thành phố:

3.1. Tài liệu dành cho quản trị đơn vị cấp tỉnh/huyện:
- Tài liệu hướng dẫn cấp tỉnh - Quyển 01 - Hướng dẫn quản trị cơ bản : .Tài liệu HD quản trị cấp tỉnh - Quyển 01
- Tài liệu hướng dẫn cấp huyện - Quyển 01 - Hướng dẫn quản trị cơ bản : .Tài liệu HD quản trị cấp huyện - Quyển 01
- Tài liệu hướng dẫn cấp tỉnh,huyện - Quyển 02 - Hướng dẫn chi tiết quản trị: Tài liệu HD chi tiết quản trị cấp tỉnh,huyện - Quyển 02
- Tài liệu ghi chú - Quản trị đơn vị: Tài liệu ghi chú quản trị đơn vị

3.2. Tài liệu dành cho người dùng nghiệp vụ:

3.2.1. Cấp xã:
- Tài liệu hướng dẫn cấp xã - Quyển 01 - Hướng dẫn nghiệp vụ cơ bản: Tài liệu HD nghiệp vụ cơ bản cấp xã - Quyển 01
- Tài liệu hướng dẫn cấp xã - Quyển 02 - Hướng dẫn chi tiết nghiệp vụ : Tài liệu HD chi tiết nghiệp vụ cấp xã - Quyển 02
- Tài liệu hướng dẫn cấu hình: Tài liệu hướng dẫn cấu hình
- Tài liệu ghi chú - Nghiệp vụ : Tài liệu ghi chú nghiệp vụ

3.2.2. Cấp huyện: 
- Tài liệu hướng dẫn cấp huyện - Quyển 01 - Hướng dẫn nghiệp vụ cơ bản: Tài liệu HD nghiệp vụ cơ bản cấp huyện - Quyển 01
- Tài liệu hướng dẫn Ban tiếp công dân cấp huyện - Quyển 02 - Hướng dẫn chi tiết nghiệp vụ : Tài liệu HD chi tiết nghiệp vụ Ban TCD huyện - Quyển 02
- Tài liệu hướng dẫn phòng ban chức năng cấp huyện - Quyển 02 - Hướng dẫn chi tiết nghiệp vụ : Tài liệu HD chi tiết nghiệp vụ phòng ban CN cấp huyện - Quyển 02
- Tài liệu hướng dẫn cấu hình: Tài liệu hướng dẫn cấu hình
- Tài liệu ghi chú - Nghiệp vụ : Tài liệu ghi chú nghiệp vụ

3.2.3. Cấp tỉnh:
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng cấp tỉnh - Quyển 01 - Hướng dẫn nghiệp vụ cơ bản: Tài liệu HD nghiệp vụ cơ bản cấp tỉnh - Quyển 01
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng Ban tiếp công dân cấp tỉnh - Quyển 02 - Hướng dẫn chi tiết nghiệp vụ : Tài liệu HD chi tiết nghiệp vụ Ban TCD tỉnh - Quyển 02
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng CQ chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh - Quyển 02 - Hướng dẫn chi tiết nghiệp vụ : Tài liệu HD chi tiết nghiệp vụ CQ CN cấp tỉnh - Quyển 02
- Tài liệu hướng dẫn cấu hình: Tài liệu hướng dẫn cấu hình
- Tài liệu ghi chú - Nghiệp vụ :  Tài liệu ghi chú nghiệp vụ

Nhập mã vụ việc để tra cứu trạng thái đơn thư
Số lượt tiếp: 0 lượt
Số lần xử lý đơn: 0 đơn
Số vụ việc khiếu nại: 0 vụ
Số vụ việc tố cáo: 0 vụ
Số vụ việc KNPA: 0 vụ
Số vụ việc lãnh đạo tiếp: 0 vụ
Số đoàn đông người: 0 đoàn